söndag 8 februari 2009

Sopstrejken, och Transport's obegripliga logik

Det pågår just nu en vild strejk bland sopåkarna i stan. Stockholms SSU-distrikt, vars medlemstidning UngMening är, har gått ut med ett stöduttalande .

Det är dock konstigt hur soppgubbarnas eget fackförfund, Transport, har handlat under strejken. Man har bjudit på en del uttalanden som sympatiserar med de strejkande i sak, men man vill ändå inte stödja själva strejken.
"Transport anser också att övergången till månadslön strider mot kollektivavtalet."

"Fackförbundet Transport anser att uppsägningarna är ogiltiga och att lönesänkningen strider mot kollektivavtalet och har därför stämt företaget till Arbetsdomstolen.
–För första gången har ett anbud lagts som förutsätter sänkta löner för de redan anställda, säger Transports ordförande Clas Linder.
–Det här är en ren krigsförklaring mot våra medlemmar. Arbetsgivaren kan inte ensidigt frångå avtalet när de så önskar, det skulle ju öppna våra kollektivavtal."

"Transport har stämt det aktuella företaget inför Arbetsdomstolen.
Förutom att uppsägningarna är ogiltiga, anser förbundet att det är ett solklart avtalsbrott att söka sänka utgående löner under pågående avtalsperiod.

Tyvärr visar SvD-uttalanden från arbetsgivarbasen Peter Jeppsson (inte Hans) att Biltrafikens Arbetsgivarförbund inte bara stödjer Liselotte Lööf AB:s försök att undergräva kollektivavtalet, utan också i generella ordalag anser att sänkta löner bör kunna vara en metod att säkra företags överlevnad.

I fallet Liselotte Lööf handlar det inte om överlevnad utan att genom lönesänkningar och ökad arbetsbörda vinna ett anbud mot konkurrenter som tillämpar avtalet. Tyvärr verkar ansvariga politiker instämma i att sådana metoder är godtagbara. På det sättet är man medansvarig för renhållarnas anställningsvillkor och för den uppkomna situationen.

Så trotts att arbetsgivaren uppenbart har brutit emot kollektivavtalet, och trotts att arbetsgivarorganisationen tycks arbeta medvetet för att försämra arbetarnas situation, så vägrar Transport att stödja medlemmarnas spontana initiativ till att sätta ner foten.

Varför gör Transpor såhär? Varför "köra över" sina medlemmar, då det är så uppenbart att det inte bara rör sig om orimliga krav, från både arbetsgivare och politiker, men även om brott emot kollektivavtalet?
Det tycks vara så, att Transport avdelningen #5, redan har nog med problem, inte bara med sopåkarna, man har även misslyckats med att ansluta taxichaffisarna i stan.
Om Transport fortsätter att "osynliggöra" sina medlemmar, vad kommer att hända då?

, , , , , ,

9 kommentarer:

ulf sa...

Nu har det gått fyra dagar sedan du undrade över Transports "obegripliga logik".
Har polletten fallit ner nu? Har någon upplyst dig så detta obegripliga blivit begripligt?

Det är inte så svårt. Ett tips är att först fråga någon fackligt aktiv när man inte förstår.

madde sa...

Vad sägs om att upplysa honom om det då? Om man kan svaret ingår det att informera om dessa saker som fackligt aktiv. Och är man inte fackligt aktiv så kanske man tror på ide´n om folkbildning som verktyg för att skapa en medveten arbetarklass för att kunna ta makten på arbetsplatsen och i samhället.
Så alla ni som sitter inne på ett "svar", dela med er!

ulf sa...

Om man är medlem i LOs ungdomsförbund så menar jag att det minsta man kan begära innan man skriver ett nedvärderande inlägg om ett av LO-förbunden är att man försöker ta reda på förklaringen till "den obegripliga logiken" innan man publicerar pinsam kritik.
Att inte det här inlägget har tagits bort för länge sedan av den som skrivit det kan jag bara tolka på två sätt. Antingen är skribenten egntligen kommunist/anarkist eller så är han lat och mer intresserad av att synas och skapa provokativa rubriker än att förstå vad som händer i samhället.
Men jag kan i folkbildniningens anda ge er en liten ledtråd till en del av svaret så ni kan om ni orkar fortsätta söka kunskapen.
Ledtråd: LO-förbunden tycker det är riktigt att man inte ska bryta mot Sveriges lagar. På samma sätt som de tycker att arbetsgivarna inte ska bryta mot lagarna så ska man själv inte bryta mot lagarna.

ulf sa...

Utdrag ur Medbestämmandelagen (MBL)

"42 § Arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation får ej anordna eller på annat sätt föranleda olovlig stridsåtgärd. Sådan organisation får ej heller genom understöd eller på annat sätt medverka vid olovlig stridsåtgärd. Organisation som själv är bunden av kollektivavtal är även skyldig att, om olovlig stridsåtgärd av medlem förestår eller pågår, söka hindra åtgärden eller verka för dess upphörande.
Har någon vidtagit olovlig stridsåtgärd, får annan icke deltaga i åtgärden.
Bestämmelserna i första stycket första och andra meningarna gäller endast när en organisation vidtar åtgärder med anledning av arbetsförhållanden som denna lag är direkt tillämplig på. Lag (1991:681)."

ulf sa...

Den viktigaste meningen i detta sammanhang är nog:

"Organisation som själv är bunden av kollektivavtal är även skyldig att, om olovlig stridsåtgärd av medlem förestår eller pågår, söka hindra åtgärden eller verka för dess upphörande."

Nima D-T sa...

Ulf:Men nu råkar det ju vara så, att kollektivavtalet inte har följts. Menar du på allvar att ett fackförbund som ser att deras medlemmar har utsatts för ett solklart brott emot kollektivavtalet, har några som helst juridiska "skyldigheter" att stoppa konflikter uppstådda ur en sådan situation.
Och ska medlemmarna finna sig i att deras fackförbund inte stödjer dem, i en berättigad stridsåtgärd? Soppstrejken var ett solklart fall, hur mycket hade Transport att förlora egentligen?

ulf sa...

Enligt Mdebestämmandelagen får inte arbetsgivare eller arbetstagarorganisation göra stridsåtgärder vid rättstvister:
MBL 41 § Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal får inte vidta eller delta i arbetsinställelse (lockout eller strejk), blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd, om avtalet har ingåtts av en organisation och denna organisation inte i behörig ordning har beslutat åtgärden, om åtgärden strider mot en bestämmelse om fredsplikt i kollektivavtal eller om åtgärden har till ändamål
1. att utöva påtryckning i en tvist om ett kollektivavtals giltighet, bestånd eller rätta innebörd eller i en tvist huruvida ett visst förfarande strider mot avtalet eller mot denna lag,
2. att åstadkomma ändring i avtalet,
3. att genomföra bestämmelse, som är avsedd att tillämpas sedan avtalet har upphört att gälla, eller
4. att stödja någon annan, när denne inte själv får vidta stridsåtgärd.
Stridsåtgärder som har vidtagits i strid mot första stycket betecknas som olovliga.
Första stycket hindrar inte arbetstagare att delta i en blockad som har beslutats av en arbetstagarorganisation i behörig ordning och som har till ändamål att utverka betalning av klar och förfallen fordran på lön eller på någon annan ersättning för utfört arbete (indrivningsblockad). En sådan stridsåtgärd är inte olovlig. Lag (1993:1498).

ulf sa...

Punkt 1 har väl störst relevans för det du tycker Transport ska göra:

1. att utöva påtryckning i en tvist om ett kollektivavtals giltighet, bestånd eller rätta innebörd eller i en tvist huruvida ett visst förfarande strider mot avtalet eller mot denna lag,

ulf sa...

Du skriver:
"Och ska medlemmarna finna sig i att deras fackförbund inte stödjer dem, i en berättigad stridsåtgärd?"

Inte stödjer dom? I vilken värld lever du? Det är klart att dom har stött. Ombudsmännen har säkert jobbat arslet av sig för att hjälpa medlemmarna. Varför inte ta näsan ur böckerna och gå ut i verkligheten och fråga dom.

"Soppstrejken var ett solklart fall, hur mycket hade Transport att förlora egentligen?"

Dom hade att förlora en tvist i arbetsdomstolen. Istället så stämde de arbetsgivaren.

MBL är ett resultat av en historisk maktkamp och insikt om intressegemenskaper mellan arbete och kapital.